British Soul Course
| Task 2 | Week 1
Дифтонг [əʊ]
NOTE!
a reminder to start words with a wider pitch range.
The tone of your voice goes down.
Начинаем низко, а заканчиваем еще ниже
'\'
Read the phrases. Read slowly, paying attention to your articulation then gradually speed up. Marked words should be pronounced with much effort.
1. Read the phrases. Read slowly, paying attention to your articulation then gradually speed up. Marked words should be pronounced with much effort.
Монофтонг [æ]
NOTE!
a reminder to start words with a wider pitch range.
The tone of your voice goes down.
Начинаем низко, а заканчиваем еще ниже
'\'
Задание 1
Задание 1
32:17 минута в лекции
52:03 минута в лекции
that \row - /ðæt rəʊ/

low \tax
- /ləʊ tæks/

\know you
- /nəʊ jʊ/

\grow beans - /ɡrəʊ biːnz/
so \bad - /səʊ bæd/

my \soul - /maɪ səʊl/

\soak them - /səʊk ðəm/

\glow tonight - /ɡləʊ təˈnaɪt/
go \out - /ɡəʊ aʊt/

\vote today - /vəʊt təˈdeɪ/

\cope with it - /kəʊp wɪð ɪt/

\funny joke - /ˈfʌn.i dʒəʊk/
\too sad - /tuː sæd/

\back in the day -
/bæk ɪn ðə deɪ/

\family time - /ˈfæm.əl.i taɪm/

a \fancy train - /ə ˈfæn.si treɪn/

a \romantic day - /ə rəʊˈmæn.tɪk deɪ/
a \man's world - /ə mænz wɜːld/

a \black bat - /ə blæk bæt/

a \mad dad - /ə mæd dæd/

\that chat - /ðæt tʃæt/

\actually, \so cool - /ˈæk.tʃu.ə.li səʊ kuːl/
Made on
Tilda